Planowane zmiany w przewozach ładunków ponadnormatywnych

 

 

          Na 94 posiedzeniu Sejmu w dniu 08.06.2011r. odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym i niektórych innych ustaw. Nad przygotowaniem projektu ustawy pracował zespół powołany przy ministerstwie. Udział w jej przygotowaniu również mieli przewoźnicy składając wnioski merytoryczne.

          Projektowane zmiany znacząco wpłyną na przewozy ponadgabarytowe. Ustawa reguluje trudne dziś do realizowania przewozy drewna wprowadzając przeliczenia wagowe. W zakresie przewozów materiałów sypkich dopuszcza przekroczenie nacisku na oś przy zachowaniu normatywu masy całkowitej.

          Zgodnie z projektowaną nowelizacją ustawy, dopuszczalne będzie przemieszczanie się pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t. Minister infrastruktury określi, w drodze rozporządzenia, wykaz dróg krajowych i wojewódzkich, po których będą mogły poruszać się pojazdy o nacisku do 10 t, oraz drogi krajowe, po których dozwolony będzie ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku osi do 8 t.

          Projektowana nowelizacja ustawy wprowadza siedem kategorii zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych i określa organy upoważnione do ich wydawania. W każdej z kategorii określone będą parametry objętościowe i ciężarowe pojazdów.

          Obowiązywać będą zróżnicowane okresy obowiązywania zezwoleń - od miesiąca, przez sześć do 12 miesięcy. Na jednokrotny przejazd pojazdu zezwolenia będą wydawane na okres do 14 dni, a na przejazd wielokrotny - do 30 dni.

 

 

 

 

 

                                 Tekst projektu ustawy zmieniającej do pobrania

projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót do poprzedniej strony  Powrót do poprzedniej strony

 


COPYRIGHT DDSOFTGHT DDSOFT