Już niedługo - nowy wzór zaświadczenia o czasie pracy kierowców

 

 


          Dnia 10 czerwca 2011r. przekazano Prezydentowi ustawę o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz ustawy o transporcie drogowym, która przewiduje m. in. zastąpienie formularza zaświadczenia o czasie pracy kierowców rozszerzonym wzorem.

          Nowa ustawa o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz ustawy o transporcie drogowym stanowi regulację, która dostosowuje krajowe przepisy do postanowień decyzji Komisji nr 2009/959/UE z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniającej decyzję 2007/230/WE w sprawie formularza dotyczącego przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym (Dz. Urz. UE L 330 z 16.12.2009, str. 80).
          Celem projektowanej ustawy jest zastąpienie, stosowanego na podstawie art. 31 ust. 2a i 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o czasie pracy kierowców formularza zaświadczenia określonego w pierwotnym tekście decyzji 2007/230/WE, nowym – rozszerzonym wzorem zaświadczenia określonym w decyzji 2009/959/UE, zmieniającej decyzję 2007/230/WE.


          Zmiana art. 89 ust. 2 ustawy o transporcie drogowym wynika z propozycji uchylenia art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r.  o czasie pracy kierowców w jego dotychczasowym brzmieniu, co oznacza, że będzie wydawany tylko jeden rodzaj zaświadczenia, a nie jak przed projektowaną zmianą dwa rodzaje. Również w tym przepisie, w związku ze zmianą art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o czasie pracy kierowców, należy wykreślić oświadczenia, ponieważ obowiązujące jest tylko zaświadczenie, zgodne z decyzją 2009/959/UE.   


          Nowy wzór zaświadczenia będzie wystawiany, gdy kierowca:

–     przebywał na zwolnieniu lekarskim,
–     przebywał na urlopie wypoczynkowym,
–     miał czas wolny od pracy lub odpoczywał,
–     prowadził pojazd wyłączony z zakresu stosowania rozporządzenia
       (WE) nr 561/2006 lub AETR,
–     wykonywał inną pracę niż prowadzenie pojazdu,
–     pozostawał w gotowości.

 

        Oznacza to, że nowy formularz można stosować także w trzech dodatkowych, oprócz wymienionych w obecnie obowiązującym art. 31 ust. 2a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o czasie pracy kierowców przypadkach, tj. gdy kierowca miał czas wolny od pracy lub odpoczywał, wykonywał inną pracę niż prowadzenie pojazdu lub gdy pozostawał w gotowości do wykonywania pracy.
          Wprowadzenie obowiązku wystawiania nowego wzoru formularza będzie korzystne dla przedsiębiorców i kierowców, ponieważ ułatwi dokumentowanie działalności kierowcy, zwłaszcza w okolicznościach uniemożliwiających rejestrowanie tej działalności przez tachograf lub nieprzewidzianych w dotychczas obowiązującym zaświadczeniu.

 

 

 

 

                                 Tekst ustawy zmieniającej do pobrania

ustawa zmieniająca do pobrania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót do poprzedniej strony  Powrót do poprzedniej strony

 


COPYRIGHT DDSOFTGHT DDSOFT