Kolejna zmiana ustawy o transporcie drogowym.

 

 

          W dniu 19 października br. ogłoszona została ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

           Od 3 listopada 2007r. powyższy akt prawny zacznie obowiązywać.

 

         Przyjęte zmiany dotyczą głównie wypełnienia obowiązków państwa członkowskiego wynikających z wdrożenia przepisów dyrektywy 2006/22/WE, odnoszących się do kontroli czasu prowadzenia pojazdów, przerw i odpoczynku kierowców wykonujących przewozy drogowe pojazdami wyposażonymi w tachografy analogowe lub cyfrowe, a także na - wynikających z tych przepisów - obowiązkach państwa członkowskiego UE w zakresie zbierania i gromadzenia danych oraz sprawozdawczości dla Komisji Europejskiej.

 

         Zmiana ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym zawiera również poprawki techniczne i formalne innych przepisów prawa: ustawy z 1985r. o drogach publicznych, ustawy z 2002r. o systemie oceny zgodności, ustawy z 2002r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych oraz ustawy z 2004r. o czasie pracy kierowców.

 

 

         Do zmian, dotyczących bezpośrednio przewoźników drogowych, należą:

 

 - nowe brzmienie art. 87 ustawy o transporcie drogowym, który definiuje wymagane podczas kontroli drogowych dokumenty,

 

- nowy obowiązek podmiotów wykonujących przewozy drogowe polegający na konieczności przechowywania przez okres jednego roku dokumentów i protokołów z przeprowadzanych kontroli,

 

- przeniesienie odpowiedzialności i kar pieniężnych nakładanych z tytyłu przekroczenia dopuszczalnych nacisków na osie, masy i gabarytów pojazdu na innych uczestników przewozu: nadawcę, załadowcę i spedytora ładunku,

 

- wprowadzenie do ustawodawstwa krajowego nowego wzoru formularza - zaświadczenia o dniach wolnych kierowcy zawartego w Decyzji Komisji z 2007/230/WE z dnia 12 kwietnia 2007r. stosowanego w przypadku gdy kierowca prebywal na zwolnieniu lekarskim, na urlopie wypoczynkowym lub prowadził pojazd wyłaczony z zakresu stosowania rozporzadzenia 561/2006.

                                       Wzór nowego formularza świadectwa kierowcy

do pobrania

zaświadczenie o dniach wolnych kierowcy

zaświadczenie o dniach wolnych kierowcy

 

 

 

 

 

 

                          Tekst ogłoszony ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

do pobrania

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł dotyczący zmian w ustawie - na stronie Ministerstwa Transportu.

 

 

 

 

 

Powrót do poprzedniej strony  Powrót do poprzedniej strony

 

 


COPYRIGHT DDSOFTGHT DDSOFT