Nowe wytyczne Głównego Inspektora Transportu Drogowego dotyczące sankcjonowania naruszeń popełnianych przez kierowców

 

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że po dokonanej przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego wnikliwej analizie dotychczasowego orzecznictwa w sprawach o nałożenie kary pieniężnej za naruszenia obowiązków lub warunków wykonywania przewozu drogowego, wydałem w dniu 4 lutego br. dla podległej mi formacji wytyczne dotyczące sankcjonowania naruszeń mieszczących się w zakresie przedmiotowym przepisu art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym.


Podstawą do wydania Wytycznych były. oprócz przepisów prawa krajowego, również zapisy rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 561/2006 z dnia 15 marca 20061. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98. jak również uchylającego rozporządzenie Rady (KWG) nr 3820/85 (Dz.Urz.UE.L 2006 Nr 102). Unormowania wskazanego wyżej aktu prawnego mają na celu poprawę warunków socjalnych pracowników objętych zakresem tegoż rozporządzenia, a także ogólną poprawę bezpieczeństwa drogowego. Ustanowieniu jasnych, wspólnych przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, przerw oraz okresów odpoczynku towarzyszyć musi przyjęcie skutecznych procedur egzekwowania odpowiedzialności za naruszenia tychże.

Rozporządzenie wskazuje ponadto, że odpowiedzialność z tytułu naruszenia jego przepisów winni ponosić zarówno przedsiębiorcy wykonujący przewozy drogowe, jak i kierowcy, przy założeniu, że odpowiedzialność ta może mieć. w zależności od okoliczności, charakter karny, cywilny lub administracyjny, zaś sankcje powinny być skuteczne, proporcjonalne, odstraszające i jednocześnie niedyskryminujące.

Odczuwalną konsekwencją Wytycznych dla Państwa środowiska powinno być zmniejszenie się liczby wszczynanych postępowań administracyjnych - a w efekcie kar pieniężnych - nakładanych na przedsiębiorców w przypadkach, w których nic mieli oni upływu na powstanie naruszenia.

Oczywiście ww. wytyczne obowiązują jedynie Inspekcję Transportu Drogowego i nie są wiążące dla innych służb, takich jak Policja. Straż Graniczna lub Służby Celne. Tym niemniej, podczas spotkań roboczych z Szefami tych służb zaproponuje im wykorzystanie wydanych dla Inspekcji Transportu Drogowego wytycznych.

Jednocześnie chciałbym podziękować Państwu za liczne uwagi nadsyłane praktycznie ze wszystkich środowisk odnoszące się do sposobu działania Inspekcji Transportu Drogowego oraz do praktycznych uwarunkowań związanych ze specyfiką branży transportowej.

 

 

GŁÓWNY INSPEKTOR
TRANSPORTU DROGOWEGO
Tomasz Połeć
Warszawa, dnia 05 lutego 2008r.
BGI-024-02/08
Izby Gospodarcze, Stowarzyszenia, Zrzeszenia Przewoźników i Spedytorów

 

 

                          Wytyczne Dłównego Inspektora Transportu Drogowego

do pobrania

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 

 

 

 

 

 

Powrót do poprzedniej strony  Powrót do poprzedniej strony

 

 


COPYRIGHT DDSOFTGHT DDSOFT