Informacje
 

  


 

          Więcej ograniczeń dla zawodowych kierowców

 

          Będą ostrzejsze przepisy dla kierowców autobusów i ciężarówek - zapowiada Ministerstwo Transportu. - Z każdej tragedii wyciągamy wnioski – podkreślał na konferencji szef resortu Jerzy Polaczek.

- Więcej...

  


          Prawo jazdy na autobusy od 24 roku życia

 

          Od 10 września 2008 r. osoby, które chcą kierować autobusami, będą musiały zaliczać 280-godzinne szkolenie w zakresie wykonywania transportu drogowego oraz przewozu osób.

- Więcej...

 

 


  

         Nowe zaświadczenie o dniach wolnych

         Na podstawie przepisu art. 11 ust. 3 nowej dyrektywy kontrolnej nr 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006r. w sprawie minimalnych warunków wykonania rozporządzeń Rady (EWG) nr 3820/85 i (EWG) nr 3821/85 dotyczących przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym oraz uchylającej dyrektywę Rady 88/599/EWG - regulującej zasady kontroli prawidłowego wykonywania przepisów normujących czas pracy kierowców i zasady stosowania tachografów, dnia 12 kwietnia 2007r. Komisja Europejska wydała decyzję nr 230/2007 w sprawie wzoru formularza mającego zastosowanie, gdy kierowca przebywa na zwolnieniu chorobowym lub na urlopie wypoczynkowym lub gdy prowadził pojazd, do którego nie mają zastosowania przepisy.
W załączniku do decyzji wskazano, jak dokładnie ma wyglądać zaświadczenie wystawiane kierowcy przez pracodawcę.

 

Wzór nowego formularza świadectwa kierowcy do pobrania  

zaświadczenie o dniach wolnych kierowcy zaświadczenie o dniach wolnych kierowcy

           

 


 

           Nowa ustawa o czasie pracy kierowców

 

         Od dnia 20 czerwca 2007r. obowiązuje ustawa o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2007r. Nr 99 poz. 661).

          Zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców mają na celu głównie dostosowanie obowiązujących przepisów do nowego rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85.
Jedna ze zmian modyfikuje zapis art. 31 ustawy o czasie pracy kierowcy dotyczący zaświadczenia o dniach wolnych. Przedsiębiorca wystawiając kierowcy zaświadczenie wyjasniające przyczynę nieposiadania wykresówek powinien zamieścić w nim informację dotyczącą użytkowania karty kierowcy i tachografu cyfrowego TC.

Nowe brzmienie art. 31 ustawy o czasie prcy kierowców:

"Kierowca wykonujący przewóz drogowy, który w określonych dniach nie prowadził pojazdu albo prowadził pojazd, do którego nie mają zastosowania przepisy rozporządzenia 561/2006 lub Umowy AETR, na żądanie osoby upoważnionej do przeprowadzenia kontroli przestawia zaświadczenie, które zawiera następujące dane: imię i nazwisko kierowcy, okres którego dotyczy, wskazanie przyczyny nieposiadania wykresówek, nieużytkowania karty kierowcy lub niesporządzenia wydruków, o których mowa w art. 15 ust. 7 rozporządzenia 3821/85, miejsce i datę wystawienia, podpis pracodawcy lub podmiotu, na rzecz którego kierowca wykonywał przewóz"

 

 


         Wywiad z Głównym Inspektorem

 

         Wspieramy uczciwych - wywiad z Głównym Inspektorem opublikowany w miesięczniku "Ciężarówki".

 

Wywiad z Głównym Inspektorem do pobrania  

Wywiad z Głównym Inspektorem         

 

   


         Czas pracy kierowców - zmiany w przepisach UE

         Z dniem 11 kwietnia 2007r. weszło w życie nowe rozporządzenie unijne odnoszące się do czasu pracy kierowców. Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (Dz. Urz. UE L102), chociaż nie zostało jeszcze uwzględnione w przepisach ustawy o czasie pracy kierowców, obowiązuje bezpośrednio, podobnie jak inne rozporządzenia unijne w państwach członkowskich, również polskich kierowców wykonujących przewozy drogowe.

 

 

 

 

 1  2

 

 


COPYRIGHT DDSOFTGHT DDSOFT