Informacje

                                   


 

 

Zapraszamy na szkolenia ze wsparciem KFS

 

 

Szkolenia kierowane są do wszystkich pracowników i pracodawców i mają na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych i uzupełnienie wiedzy zawodowej.

 

Finansowane są ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, o które mogą wystąpić wszyscy pracodawcy. 100% wsparcie przewidziane jest dla mikroprzedsiębiorców - przedsiębiorców zatrudniajcych nie więcej niż 10 pracowników. 80% wsparcie obejmuje przedsiębiorców zatrudniających powyżej 10 pracowników.
Środki z KFS przyznane pracodawcy na sfinansowanie kosztów kształcenia stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Świadczymy również pomoc w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia.

 

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

 

 


 

UWAGA !

 

ZNIANA LOKALIZACJI SIEDZIBY FIRMY

 

od dnia 18.01.2016r. nasza firma mieści się przy

 

ul. Transportowej 2B lok. 129, 15-399 Białystok

 

 


  

         24 kwietnia 2013 roku Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców

 

         Kolejna zmiana ustawy o transporcie drogowym zacznie obowiązywać po 90 dniach od jej ogłoszenia. Więcej...

  

                            Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym do pobrania  

  Tekst rozporządzenia do pobrania

 


   

         Zmiany w przewozach ponadgabarytowych.

 

        W dniu 19 października 2012r. zaczną obowiązywać nowe przepisy regulujące nowe zasady w przewozach ponadnormatywnych.

 

  


  

         A więc koniec  z „żółtymi tarczkami”

 

        15 lipca 2011r. zakończyły się prace nad zmianą ustawy o czasie pracy kierowców oraz ustawy o transporcie drogowym, które ostatecznie zostały podpisane 2 sierpnia 2011 roku przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

 

 


 

         Kolejne zmiany w transporcie drogowym…

 

        W dniu 18 sierpnia 2011r. Sejm uchwalił dwie istotne dla transportu drogowego ustawy - są to: „Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie innych ustaw” oraz „Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw”. Ustawy te mają na celu przede wszystkim ograniczenie nieuczciwej konkurencji zarówno ze strony przedsiębiorstw krajowych, jak i zagranicznych.

 

 


 

         Nowe rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach

 

         W dniu 1 lipca 2011r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach.

 

                            Tekst rozporządzenia Ministra Infrastruktury do pobrania  

  Tekst rozporządzenia do pobrania

 


 

         Nowy system poboru opłat za przejazd drogami płatnymi viaToll

 

        
Od 1 lipca 2011 roku wszystkie pojazdy samochodowe oraz zespoły pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej większej niż 3500 kg, oraz autobusy posiadające powyżej 9 miejsc siedzących (niezależnie od ich dopuszczalnej masy całkowitej), poruszające się drogami płatnymi są zobowiązane do korzystania z Systemu viaTOLL.
 

 

                           Mapa dróg objętych Systemem opłaty elektronicznej viaTOLL

  Sieć dróg objętych systemem opłaty elektronicznej

 


  

         Nowe zasady rozliczania czasu jazdy - czyli KROKODYLKI łagodnieją

 

        Nowa Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 7 czerwca 2011 roku zmieniła rygorystyczne podejście służb kontrolnych. Nakładane kary za przekroczenie dziennego okresu prowadzenia pojazdu już nie będą tak wysokie i surowe.

 

 


  

         ITD przejmuje obowiązki Policjii w zakresie fotoradarów

 

        Od 1 lipca 2011 roku Inspekcja Transportu Drogowego uzyska prawo do egzekwowania mandatów za wykroczenia zarejestrowane przez stacjonarne fotoradary. W związku z tym utworzono Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, do którego będą napływały zdjęcia z fotoradarów. Dzięki policyjnej analizie bezpieczeństwa na polskich drogach, która trafiła do ITD, wkrótce na drogach całego kraju pojawią się fotoradary – w sumie 300.

 

 


  

         Zmiany w wykazie dróg o nacisku 10 i 11,5 tony

 

        Od 30 czerwca 2011 roku obowiązuje zmiana rozporządzeń określających nowy wykaz dróg krajowych, na których dopuszczalny nacisk osi będzie zwiększony do 10 lub 11,5 tony. Wyżej wymienione przepisy warto mieć na uwadze, gdyż  .....
 

 

 


  

         Uwaga nowy znak drogowy D-39a

 

        W dniu 30 czerwca 2011r. wchodzą w życie przepisy rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 czerwca 2011r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 czerwca 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

 

 


  

         Już niedługo - nowy wzór zaświadczenia o czasie pracy kierowców

 

        Dnia 10 czerwca 2011r. przekazano Prezydentowi ustawę o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz ustawy o transporcie drogowym, która przewiduje m. in. zastąpienie formularza zaświadczenia o czasie pracy kierowców rozszerzonym wzorem.
 

 

                                     Tekst ustawy wprowadzającej zmiany do pobrania  

  Tekst ustawy do pobrania

 


  

         Zmiany w przewozach drewna, materiałów sypkich i innych przewozach ponadnormatywnych

 

        Na 94 posiedzeniu Sejmu w dniu 08.06.2011r. odbylo się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym i niektórych innych ustaw. Nad przygotowaniem projektu ustawy pracował zespół powołany przy ministerstwie. Udział w jej przygotowaniu również mieli przewoźnicy składając wnioski merytoryczne.

 

                                    Tekst projektowanej ustawy zmieniającej do pobrania  

  Projekt ustawy o zmianie ustawy prawo o ruchu drogowym

 


  

         Nowe ciekawe rozporządzenie

 

        Od dnia 14 maja 2010 roku obowiązuje nowe rozporządzenie, na podstawie którego służba kontrolna - Inspekcja Transportu Drogowego stworzy "czarną listę" przewoźników drogowych.

 

                                                          Tekst rozporządzenia do pobrania  

  Rozporządzenie w sprawie oceny ryzyka podmiotów wykonujących przewóz drogowy

 


  

         Zmiana ustawy o transporcie drogowym

 

         W dniu 19 marca 2010r. w Dzienniku Ustaw Nr 43 pod pozycją 246 opublikowano Ustawę z dnia 12 lutego 2010r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Przepisy w nowej formie zaczną obowiązywać od dnia 4 kwietnia 2010r.

 

                                       Tekst ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym   do pobrania  

  Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym

 


  

         Sprostowanie do decyzji Komisji w sprawie zaświadczenia o działalności

 

         W Dzienniku Urzędowym UE L 63 s. 31 z 12 marca 2010 r. ukazało się sprostowanie do decyzji Komisji 2009/959/UE z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniającej decyzję 2007/230/WE w sprawie formularza dotyczącego przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym (Dz.U. L 330 z 16.12.2009).
Sprostowanie zmieniło niejasne i dwojako rozumiane zapisy we wzorze zaświadczenia.
Zaświadczenie w tej formie przewiduje wszystkie możliwe przyczyny nieposiadania wykresówek, zapisów na karcie cyfrowej kierowcy jak też nieużytkowania tachografów.

 

                                                   Tekst sprostowania do pobrania  

  Sprostowanie decyzji Komisji Europejskiej

Wzór formularza zaświadczenia kierowcy po sprostowaniu do pobrania  

  zaświadczenie o dniach wolnych kierowcy

   

 


  

         W końcu mamy nowe zaświadczenie o dniach wolnych kierowcy

         W dniu 14 grudnia 2009 roku Komisja Europejska wydała nową decyzję nr 2009/959/UE, którą wprowadziła tak oczekiwane przez przedsiębiorców i kierowców zmiany w unijnym wzorze zaświadczenia o okresach wolnych dla kierowcy. W dotychczas obowiązującyjm wzorze brakowało właściwych do zaznaczenia pozycji np. podczas wykorzystywania przez kierowcę odpoczynku dziennego. Dzisiejszy wzór przewiduje aż sześć przyczyn z powodu, których kierowca nie może okazać do kontroli zapisów z tachografu. Nowy poprawiony wzór uwzględnia możliwość przebywania kierowcy na zwolnieniu lekarskim, urlopie wypoczynkowym, prowadzenie pojazdu wyłączonego z zakresu stosowania przepisów, a także wykorzystywanie dziennego odpoczynku oraz wykonywanie innej pracy niż prowadzenie pojazdu i mało precyzyjny powód jakim jest "był dostępny". Jednakże i ten, nowo przygotowany wzór, nie jest idealny. Nie uwzględnia bowiem możliwości przebywania kierowcy na odpoczynku tygodniowym. ;-)
W załączniku decyzji Komisji Europejskiej nr 2009/959/UE wskazano, wzór takiego świadectwa kierowcy nazywanego zaświadczeniem działalności. Dokument tak jak dotychczas należy przygotować na komputerze lub maszynowo i podpisać oraz wręczyć kierowcy przed rozpoczęciem podróży. 

 

Wzór nowego formularza zaświadczenia kierowcy do pobrania  

  zaświadczenie o dniach wolnych kierowcy

   


PROMOCJA !!! Czytnik kart kierowców tylko 1 zł !!!

  

      

 

          Jesienna PROMOCJA !!! 

 

          Elektroniczny czytnik kart cyfrowych kierowców USB

          tylko 1 zł !!!

                                                                    - Więcej...

 

   

  

          Kwalifikacja wstępna, szkolenia okresowe - nowe zasady szkolenia kierowców zawodowych.

  

       Od 10 września 2008 roku kierowców posiadających kategorię D prawa jazdy oraz od 10 września 2009 roku kierowców posiadających kategorię C prawa jazdy obowiązuje nowy system szkoleń i uzyskiwania kwalifikacji zawodowych - tzw. kwalifikacja wstępna i szkolenia okresowe.

 

- Więcej...

 

  

  

          Znowu zmiany przepisów

 

          Od dnia 24.12.2008r. zaczyna obowiązywać nowelizacja ustawy o drogach publicznych, która likwiduje min. półroczne opłaty za przejazd pojazdu samochodowego po drogach krajowych, wyłącza pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 12 ton z obowiązku uiszczenia opłat za przejazd po drogach krajowych.

- Więcej...

  


  

          Do 21 lipca koniec prac w komisji nad zniesieniem winiet.

  

       Rządowy projekt zmian znoszących winiety i wprowadzających opłaty dla ciężarówek za przejazd autostradami może trafić pod obrady plenarne Sejmu na ostatnim posiedzeniu przed wakacjami.

 

- Więcej...

 

 

 

          Nowy sposób uiszczania opłaty za przejazd po drogach krajowych.

  

       Opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw wprowadza zmiany w prawie, które mają na celu dostosowanie polskich przepisów do unijnych dyrektyw oraz przystosowanie do wprowadzenia elektronicznego systemu poboru opłat za przejazd autostradami.

 

- Więcej...

 
 
 

          Nowe przepisy w sprawie kontroli w zakresie przewozu drogowego.

  

          Na podstawie delegacji ustawowej zawartej w przepisie art. 89 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r., Nr 125, poz. 874 ze zm.), Minister Infrastruktury wydał rozporządzenie w sprawie kontroli w zakresie przewozu drogowego. Niniejsze rozporządzenie zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw z dnia 30 kwietnia 2008 r., Nr 76, poz. 454 i weszło w życie w dniu 4 maja 2008 r., za wyjątkiem § 8 ust. 2, który wchodzi w życie z dniem 1 maja 2009 r. Zakres przedmiotowy rozporządzenia z dnia 30 kwietnia 2008 r. obejmuje warunki, tryb i sposób przeprowadzania kontroli w zakresie przewozu drogowego oraz wzory dokumentów stosowane przez osoby uprawnione do tej kontroli na podstawie ustawy o transporcie drogowym.

 

(źródło: Główny Inspektorat Transportu Drogowego)

 


 

          Nowe wytyczne Głównego Inspektora Transportu Drogowego dotyczące

          sankcjonowania naruszeń popełnianych przez kierowców.

  

          Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, że po dokonanej przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego wnikliwej analizie dotychczasowego orzecznictwa w sprawach o nałożenie kary pieniężnej za naruszenia obowiązków lub warunków wykonywania przewozu drogowego, wydałem w dniu 4 lutego br. dla podległej mi formacji wytyczne dotyczące sankcjonowania naruszeń mieszczących się w zakresie przedmiotowym przepisu art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

 

- Więcej...

 
 

 

          Od nowego roku więcej wykresówek do kontroli.

  

          Zgodnie z przepisami Rozporządzenia (WE) 561/2006 od 1 stycznia 2008 roku kierowca obowiązany jest przedstwić do kontroli wykresówki z bieżącego dnia oraz wykresówki używane w ciągu poprzednich 28 dni, a nie jak dotychczas z bieżącego tygodnia i poprzednich 15 dni.

           Jeżeli kierowca nie jest w stanie przedstawić do kontroli tylu wykresówek, a taka sytuacja wystąpić może wówczas, gdy nie prowadził pojazdów wyposażonych w tachografy samochodowe, wówczas przedstawia stosowane zaświadczenie wskazujące przyczynę nieposiadania wykresówek.

 

 

          Zmiana rozporządzenia w sprawie winiet.

  

          W dniu 19 października 2007r. ogłoszone zostało nowe rozporządzenie Ministra Transportu z 15 października 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych (Dz.U. z 2007r. Nr 195 poz. 1412)

           Nowe rozporządzenie zacznie obowiązywać od dnia 7 listopada 2007r. 

 

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za przejazd po  

 drogach krajowych do pobrania  

Rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń i zakazu ruchu pojazdów

 

 

 

 

 

 

          Kolejna zmiana ustawy o transporcie drogowym.

  

          W dniu 19 października br. ogłoszona została ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

           Od 3 listopada 2007r. powyższy akt prawny zacznie obowiązywać.

- Więcej...

 

 

         Od 14 sierpnia 2007r. obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń i zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach


         Od 14 sierpnia 2007r. weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń i zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach (Dz. U. z 2007 r. Nr 147 poz. 1040). Do najważniejszych zmian jakie zostały wprowadzone należą:

  • zniesienie ograniczeń w ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton w przypadku wystąpienia na drogach uplastycznienia nawierzchni,
  • skrócenie godzin obowiazywania zakazów w dni ustawowo wolne od pracy, a także w okresie wakacyjnym,
  • wprowadzenie możliwości dostarczenia ładunku do odbiorcy mającego siedzibę na terytorium RP w okresie obowiązywania zakazów dla pojazdów powracających z zagranicy pod warunkiem posiadania rocznej karty opłaty za przejazd po drogach krajowych.

 

Nowe rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń i zakazu ruchu  
do pobrania  

Rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń i zakazu ruchu pojazdów

 

 

 

 

  


  

          Kolejka na granicy a winieta

 

          Nie można karać kierowców za brak winiet, kiedy stojąc w wielogodzinnych kolejkach przed granicami nie mają możliwości ich kupienia - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.

- Więcej...

 


 

  

 

2

 

 


COPYRIGHT DDSOFTGHT DDSOFT