NOWA USŁUGA TC ONLINE

 

         Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom naszych klientów uruchomiliśmy nową usługę – TC Online.
Usługa TC Online polega na przeprowadzeniu komputerowej analizy danych z kart kierowców i tachografów cyfrowych, przesłanych drogą elektroniczną np. przez e-mail.

 

        Przedsiębiorca, przy pomocy urządzenia do pobierania danych, kopiuje dane z kart kierowców i tachografów cyfrowych w użytkowanych pojazdach, a skopiowane pliki przesyła na nasz adres e-mail - dane@versus.bialystok.pl

         Odebrane dane poddajemy elektronicznej analizie i przy wykorzystaniu odpowiedniego narzędzia – specjalistycznego programu komputerowego przygotowujemy niezbędne raporty, które przekazujemy przedsiębiorcy w dowolnej formie (elektronicznej lub papierowej).

 

    Do opracowanych raportów należą:

  1. ewidencja czasu pracy kierowcy wymagana na podstawie art. 25 ustawy o czasie pracy kierowców,
  2. raport naruszeń przepisów dotyczących norm prowadzenia przerw i odpoczynków niezbędny do wypełnienia obowiązku określonego art. 10 ust. 2 rozporządzenia 561/2006
  3. a także inne dane statystyczne wykorzystywane do analizy funkcjonowania przedsiębiorstwa w postaci cyfrowej lub wykresów np. raport przebiegu pojazdu.

 

         Obowiązki przedsiębiorcy wynikające z obowiązujących przepisów:

 

         Pobieranie danych cyfrowych

 

         Zgodnie z zapisami art. 10 ust. 5 Rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85, przedsiębiorstwa transportowe używające pojazdów wyposażonych w cyfrowe urządzenia rejestrujące TC zobowiązane są do wczytywania danych z jednostki pojazdowej oraz karty kierowcy z częstotliwością określoną przez Państwo Członkowskie, a także powinny zapewnić, aby wszystkie dane wczytane zarówno z jednostki pojazdowej jak i z karty kierowcy, były przechowywane przez co najmniej dwanaście miesięcy po ich zarejestrowaniu oraz, aby były dostępne, bezpośrednio albo na odległość, na terenie tego przedsiębiorstwa na żądanie funkcjonariusza służb kontrolnych.

 

         Przepisy krajowe tj. rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 23 sierpnia 2007r. w sprawie częstotliwości pobierania danych z tachografów cyfrowych i kart kierowców oraz warunków przechowywania tych danych nakłada na przedsiębiorcę wykonującego przewozy drogowe pojazdami wyposażonymi w tachografy cyfrowe obowiązek pobierania danych z tachografu cyfrowego co najmniej raz na 3 miesiące, a z kart kierowców co najmniej raz na 21 dni.

 

         Zgodnie z zapisem art. 25 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o czasie pracy kierowców, przedsiębiorstwo transportowe zobowiązane jest prowadzić ewidencję czasu pracy dla zatrudnianych kierowców niezależnie od stosowanego systemu czasu pracy i sposobu wynagradzania za godziny nadliczbowe i za pracę w porze nocnej, w rozliczeniu dobowym, tygodniowym i przyjętym okresie rozliczeniowym.

 

         Ponadto art. 10 ust. 2 rozporządzenia 561/2006 zobowiązuje przedsiębiorców do przeprowadzania regularnych kontroli przestrzegania przez kierowców przepisów dotyczących czasu prowadzenia przerw i odpoczynków, a także właściwego użytkowania tachografów cyfrowych i stosowania kart kierowców.

 

 

 

Zapraszamy do współpracy

mgr inż. Krzysztof Piżewski

-VERSUS-           


COPYRIGHT DDSOFTGHT DDSOFT